ČO NEBRAŤ S SEBOU

Zakázané predmety

NA PALUBE LIETADLA

Zakázané predmety

Zoznam zakázaných predmetov stanovuje vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva. 

Podľa tohto nariadenie v celej EÚ platí, že cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla tieto predmety:

a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie
náboja vrátane:

b) omračujúce zariadenie vrátane:

c) predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

d) pracovné nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie, vrátane:

e) tupé nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie, vrátane:

f) výbušniny a zápalné látky a zariadenia vrátane:

NA PALUBE LIETADLA

Preprava tekutín

Nové bezpečnostné pravidlá upravujú množstvo tekutín, ktoré môže mať cestujúci u seba vo chvíli, keď prechádza bezpečnostnou kontrolou. Pravidlá platia pre všetkých cestujúcich, ktorých odletovou destináciou je letisko nachádzajúce sa v štáte EÚ, bez ohľadu na cieľovú destináciu. Pracovníci bezpečnostnej kontroly budú u cestujúceho a v jeho príručnej batožine okrem predmetov už skôr vylúčených z prepravy na palubách lietadiel zisťovať, či neobsahujú tekutiny. Nové pravidlá nadobudli účinnosť v pondelok 6. novembra 2006 a platia do odvolania na všetkých letiskách EÚ.

Počas balenia vašej príručnej batožiny majte na pamäti, že do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín.

Tieto tekutiny s maximálnym objemom do 100 ml musia byť uložené v priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom sáčku o objeme sáčku maximálne 1 liter. Počet priehľadných uzatvárateľných igelitových sáčkov o objeme 1 liter je obmedzený maximálne 1 kusom sáčku na osobu (cestujúceho).

Tekutinami na účel nového nariadenia rozumieme:

Nezabudnite, že:

Čo a ako si teda môžete brať so sebou?

Všetky ostatné tekutiny alebo gély musia byť vložené do zapísaných batožín!