PROJEKTY

Projekty z fondov EU

Projekty Operačného programu Základná Infraštruktúra, Priorita 1 Dopravná infraštruktúra, Opatrenie 1.3. Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy

Realizáciou projektu č. 11410300001: Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému letiska Piešťany sa dosiahlo naplnenie bezpečnostných štandardov v oblasti bezpečnostnej kontroly cestujúcich a osôb vstupujúcich na paluby lietadiel a zabránenie vneseniu zakázaných predmetov.

Zo štrukturálnych fondov EÚ (ERDF) a ŠR nám boli v rokoch 2005 a 2006 poskytnuté finančné prostriedky v sume 7 657 tis. Sk na zakúpenie nových bezpečnostných zariadení.

Naša spoločnosť aj touto formou vyjadruje vďačnosť Európskej únii za významnú pomoc pri zaistení bezpečnostných štandardov nášho letiska.

Za Letisko Piešťany, a.s.
Ing. František Varga výkonný riaditeľ

Letisko Piešťany, a.s., v roku 2007 čerpalo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ (ERDF) a ŠR v sume 12 289 tis. Sk.

Projekt č. 11410300005: Bezpečnostný systém letiska Piešťany – bezpečnostné oplotenie, kamerový systém a vstupný režim

V rámci projektu boli realizované nasledovné investičné akcie:

– výstavba oplotenia

– kamerový systém

– vstupný a výstupný režim (ID karty, vstupy a pod.)

Názov projektu č. 11410300012: Letisko Piešťany

A/ Rozšírenie rolovacej dráhy A

B/ Zvýšenie kapacity odletového terminálu

V rámci tohto projektu bolo v roku 2007 realizované spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierske činnosti.

 V Piešťanoch, 09.06.2008
Ing. František Varga výkonný riaditeľ

Letisko Piešťany, a. s., v roku 2008 čerpalo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ (ERDF) a ŠR v sume 24 192 tis. Sk.

Názov projektu č. 11410300010: Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému letiska Piešťany – doplnenie bezpečnostných systémov

V rámci tohto projektu boli realizované nasledovné investičné akcie:

– zakúpenie RTG zariadenia do bezpečnostného filtra

– zakúpenie a montáž perimetra v severnej časti letiska

– zakúpenie a montáž 5 ks PIR senzorov

– zakúpenie a montáž 1 ks čítačky čipových kariet – rozšírenie vstupného systému

 – prístavba miestnosti bezpečnostného filtra

 – projektová dokumentácia a inžinierske činnosti súvisiace s prístavbou miestnosti bezpečnostného filtra

V roku 2008 bol ukončený projekt č. 11410300012: Letisko Piešťany

A/ Rozšírenie rolovacej dráhy A

B/ Zvýšenie kapacity odletového terminálu

Cieľom projektu bolo:

– rozšíriť jednu rolovaciu dráhu (A), ktorá spája APRON so vzletovou a pristávacou dráhou tak, aby túto rolovaciu dráhu mohli bezpečne používať väčšie typy lietadiel ako doteraz

– zvýšiť kapacitu odletového terminálu z pôvodných 70 cestujúcich / let na 150 cestujúcich / let. Tento cieľ bol splnený.

Naša spoločnosť vyjadruje poďakovanie Európskej únii za významnú finančnú pomoc pri zabezpečení finančných zdrojov potrebných na realizáciu týchto projektov.

V Piešťanoch, 04.11.2008
Ing. František Varga
výkonný riaditeľ